ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ

ແນະນຳທີມແພດ

ເພື່ອທ່ານ ພວກເຮົາຈະເຮັດດີທີ່ສຸດ, ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ດູດຣີມ

ແນະນຳທີມແພດດູດຣີມ

ສັນຍະແພດ (ຊ່ຽວຊານດ້ານສັນຍະກຳຕາ, ດັງແລະ ໜ້າເອິກ)

ソ・ジョンソク院長

ຊໍຈ໋ອງຊ໋ອກຜູ້ອຳນວຍການແພດ

ດຣ. ຊໍ

ປະຫວັດແລະ ງານສຳຄັນ

 • ຈົບປະລິນຍາຕີຈາກຄະນະແພດສາດ ມ. ຮັນລິມ

 • ຈົບປະລິນຍາໂທຈາກຄະນະແພດສາດ ມ. ຮັນລິມ

 • ແພດປະຈຳໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊອູນ

 • ອາຈານແພດ ໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊອູນ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດເສີມສວຍແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະກຳກະໂຫຼກແລະ ໂຄງໜ້າແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມຮັກສາບາດແຜ ແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດດ້ານມືແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດເສີມສວຍແຫ່ງຊາດຢີ່ປຸ່ນ

ສັນຍະແພດ (ຊ່ຽວຊານດ້ານສັນຍະກຳໂຄງໜ້າແລະ ການຜ່າຕັດແກ້ໄຂ)

イム・チャンス院長

ອິ່ມຊັນຊູຜູ້ອຳນວຍການແພດ

ດຣ. ອິ່ມ

ປະຫວັດແລະ ງານສຳຄັນ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມ ສຳລັບການຜ່າຕັດຂະໜາດນ້ອຍ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດເສີມສວຍແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະກຳຕາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະກຳ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ຈຸມ(前)

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະກຳກະໂຫຼກແລະ ໂຄງໜ້າແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

ສັນຍະແພດ (ຊ່ຽວຊານດ້ານສັນຍະກຳໜ້າເອິກແລະ ການປູກຜົມ)

イ・ヒョンミン院長

ລີຮີຢ່ອງມິນຜູ້ອຳນວຍການແພດ

ດຣ. ລີ

ປະຫວັດແລະ ງານສຳຄັນ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມ ສຳລັບການຜ່າຕັດຂະໜາດນ້ອຍ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດເສີມສວຍແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ会員

 • ູ້ຜອຳນວຍການໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ຈີເອັນຈີ(前)

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະກຳກະໂຫຼກແລະ ໂຄງໜ້າແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ໂມເຈລິມ(前)

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດເສີມສວຍແລະ ຕົບແຕ່ງ

ສັນຍະແພດ (ຊ່ຽວຊານດ້ານສັນຍະກຳຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໄປຈົນເຖິງການຜ່າຕັດແກ້ໄຂ)

イ・ドンフン院長

ລີດົ່ງຮຸນຜູ້ອຳນວຍການແພດ

ດຣ. ລີ

ປະຫວັດແລະ ງານສຳຄັນ

 • ສັນຍະກຳແພດ ໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລ ກາຊອນ ກີລ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດເສີມສວຍແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະກຳກະໂຫຼກແລະ ໂຄງໜ້າແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະກຳແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະກຳຄວາມງາມແລະ ເລເຊີ້ ແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະກຳ ສາກົນ(IPRAS)

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດເສີມສວຍແລະ ຕົບແຕ່ງ

 • ແພດທີ່ປຶກສາ ສະມາຄົມການແພດໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງເວັບໄຊ ເນເວີ້ (NAVER) ແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

ແພດ (ຊ່ຽວຊານດ້ານການດູແລຮູບຮ່າງແລະ ການປູກຜົມ)

ジョ・イングク院長

ໂຈອິນກຸກຜູ້ອຳນວຍການແພດ

ດຣ. ໂຈ

ປະຫວັດແລະ ງານສຳຄັນ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມ ຜິວໜັງ ເລເຊີ້ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມ ການປູກຜົມແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດເສີມສວຍແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະກຳແລະ ເສີມສວຍແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມການສຶກສາດ້ານຫຸ່ນແລະ ຮູບຮ່າງແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມເພື່ອການສຶກສາຂອງໂລກຕຸ້ຍ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມແພດ ສ່ອງກະເພາະອາຫານແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

ຊ່ຽວຊານຜິເສດດ້ານປູກຜົມ (ແບບຈຳນວນຫຼາຍ, ແບບໂກນ, ແບບຂູດ)

キム・インスク院長

ຮາຈັ່ງໂຮ ຜູ້ອຳນວຍການແພດ

ດຣ. ຮາ

ປະຫວັດແລະ ງານສຳຄັນ

 • ຈົບປະລິນຍາຕີຈາກ ມ. ເຊອູນ

 • ຈົບປະລິນຍາໂທຈາກຄະນະແພດສາດ ມ. ອິນຮາ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມ ປູກຜົມແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມ ຜິວໜັງ ເລເຊີ້ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະກຳຄວາມງາມແລະ ເລເຊີ້ ແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຄົມປູກຍ້າຍເຊລຮາກຜົມແຫ່ງອາຊີ(AAHRS)

 • ອະດີີດຜູ້ອຳນວຍການແພດ ສູນປູກຜົມແບບຂູດ ໂຮງໝໍໂມດຳ

ຊ່ຽວຊານດ້ານສັນຍະກຳຕາ, ຄວາມງາມຢູ່ໃບໜ້າມ ຮ່າງກາຍ ແລະການປູກຜົມ

ジョン・ソンウォン院長

ລີຮີຢ໋ອງຜູ້ອຳນວຍການແພດ

ດຣ. ລີ

ປະຫວັດແລະ ງານສຳຄັນ

 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຜ່າຕັດສັນຍະກຳຢູ່ໂຮງໝໍ ບຸ່ນດັງເຈເຊັງ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດເສີມສວຍແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ອະດີີດຜູ້ອຳນວຍການແພດ ໂຮງໝໍຢູ່ໂນ

 • ສະມາຊິກຄົ້ນຄ້ວາດ້ານການສັນຍະກຳຕາ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດເສີມສວຍແລະ ຕົບແຕ່ງ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມຮັກສາບາດແຜ ແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກຄົ້ນຄ້ວາດ້ານການສັນຍະກຳດັງ

ທ່ານໝໍ ວາງຢາສະລົບ

ジョン・ソンウォン院長

ກິມມີຍອງອົກຜູ້ອຳນວຍການແພດ

ດຣ. ກິມ

ປະຫວັດແລະ ງານສຳຄັນ

 • ຈົບປະລິນຍາຕີຈາກຄະນະແພດສາດ ມ. ຢ່ອນເຊ

 • ແພດກວດຮັກສາ ໂຮງໝໍເຊເວີຣັນຊ໌ ຊິນຊົນ

 • ແພດທີ່ປຶກສາວິໃຈ ດ້ານຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ ໂຮງໝໍເຊເວີຣັນຊ໌ ຊິນຊົນ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການວາງຢາສະລົບ

 • ປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, ດ້ານການວາງຢາສະລົບ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການວາງຢາສະລົບ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ຄະນະແພດສາດ ມ. ອືລຈິ

 • ພະແນກການວາງຢາສະລົບ ໂຮງໝໍເຊເວີຣັນຊ໌ ຊິນຊົນ

 • ຫົວໜ້າພະແນກການວາງຢາສະລົບ ໂຮງໝໍໂນວອນອືລຈິ

 • ຜູ້ອຳນວຍການ ການວາງຢາສະລົບ ໂຮງໝໍສັນຍະກຳ ທີເອລ ແລະ ໄບໂອ

ທ່ານໝໍ ວາງຢາສະລົບ

パク・ヨンス院長

ປັກຢ່ອງຊູຜູ້ອຳນວຍການແພດ

ດຣ. ປັກ

ປະຫວັດແລະ ງານສຳຄັນ

 • ທ່ານໝໍຢາ

 • ຈົບປະລິນຍາຕີຈາກຄະນະແພດສາດ ມ. ອຸລຊານ

 • ໝໍຊ່ຽວຊານດ້ານການວາງຢາສະລົບ ໂຮງໝໍເຊອູນ ອາຊານ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມສັນຍະແພດແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມ ການວາງຢາສະລົບແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມ ສຶກສາເລື່ອງລະງັບຄວາມເຈັບປວດແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມ ດ້ານການວາງຢາສະລົບ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງລະບົບຫາຍໃຈ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມ ດ້ານຢາສະລົບ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມດ້ານອາການສະລົບ

ແພດທີ່ປຶກສາດ້ານແຂ້ວ

ファン・ジウォン院長

ຮູວັງຈີ່ວອນຜູ້ອຳນວຍການແພດ

ດຣ. ຮູວັງ

ປະຫວັດແລະ ງານສຳຄັນ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມຄົ້ນຄ້ວາດ້ານການຈັດແຂ້ວ(JIREH)

 • ໝໍປົວແຂ້ວທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນດ້ານການຈັດແຂ້ວແບບໃສ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມວິໃຈດ້ານການຈັດແຂ້ວ ເພື່ອຮອຍຍິ້ມທີ່ງາມ

 • ສະມາຊິກສະມາຄົມວິໃຈດ້ານການຈັດແຂ້ວ ພະແນກເດັກແລະ ໄວລຸ້ນ